náhled

Politika IMS

Fosfa je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost.

Vedení Fosfa a.s. se rozhodlo, v zájmu zvyšování a zlepšování úrovně kvality, bezpečnosti potravinářských výrobků a spotřebního zboží, řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, vyhlásit v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti tuto politiku.

Politika kvality

Zavazujeme se:

 • poskytnout všem zákazníkům sjednanou kvalitu výrobků a dlouhodobá vzájemně výhodná obchodní partnerství,
 • zvyšovat efektivitu procesů v organizaci a udržovat a zvyšovat odbornou způsobilost svých zaměstnanců,
 • rozvíjet spolupráci s orgány veřejné správy, odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami s cílem být plně v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy,
 • efektivně řídit procesy a soustavnou kontrolní činností, neustále zlepšovat kvalitu vlastních procesů, výrobků a neustále zlepšovat náš zavedený systém řízení kvality.

Politika životního prostředí

Zavazujeme se:

 • plnit zákonné požadavky a jiné požadavky z environmentální oblasti, které se na společnost vztahují, nebo se k nim společnost zavázala,
 • provozovat svá zařízení a technologie v souladu s ochranou životního prostředí a nahrazovat nevyhovující zařízení novými,
 • soustavně vzdělávat a školit své zaměstnance, důsledně je vést k ochraně životního prostředí a preventivně předcházet znečištění životního prostředí a havarijním situacím,
 • chránit přírodní zdroje recyklací odpadů a efektivním využíváním surovin a energií, v maximální míře využít bezodpadové technologie, stanovit si environmentální cíle, které budeme plnit,
 • neustále zlepšovat náš zavedený systém environmentálního managementu a provádět preventivní opatření k ochraně životního prostředí.

Politika bezpečnosti potravin a spotřebního zboží

Zavazujeme se:

 • plnit relevantní právní předpisy a ostatní předpisy v oblasti bezpečnosti potravin a bezpečnosti spotřebního zboží, které se na společnost vztahují, nebo se k nim společnost zavázala,
 • dbát na práva spotřebitelů a uvádět na trh pouze bezpečné výrobky,
 • rozvíjet a podporovat kulturu bezpečnosti potravin ve společnosti, soustavně vzdělávat a školit své zaměstnance v oblasti bezpečnosti potravin a bezpečnosti spotřebního zboží a důsledně je vést k dodržování hygienických pravidel,
 • rozvíjet spolupráci a komunikaci s orgány veřejné správy, odbornou veřejností, dodavateli a smluvními stranami, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami s cílem zajistit bezpečnost našich výrobků,
 • k odpovědnosti za bezpečnost potravin a spotřebního zboží ke svým zákazníkům.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zavazujeme se:

 • vytvářet soustavným vyhledáváním a řízením rizik bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí pro všechny zaměstnance a ostatní osoby na našich pracovištích,
 • plnit požadavky právních a ostatních předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se na společnost vztahují, nebo se k nim společnost zavázala,
 • odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti BOZP a důsledně dbát na prevencí a předcházení haváriím, možným nehodám a pracovním úrazům, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na život a zdraví zaměstnanců, prosazovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u našich smluvních partnerů a dodavatelů, upřednostňovat takové partnery, kteří uplatňují stejné principy,
 • naslouchat zaměstnancům a prostřednictvím zástupce zaměstnanců pro BOZP je zapojovat do procesu zlepšování bezpečnosti na pracovišti,
 • zlepšovat systém vzdělávání zaměstnanců ke zvyšování jejich odborných znalostí, motivace a odpovědnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajistit odpovídající zdroje pro systém řízení managementu BOZP a jeho trvalé zlepšování, vytvořit podmínky umožňující prosazování a plnění vyhlášené politiky BOZP, stanovených cílů a pravidelně přezkoumávat jejich vhodnost a přiměřenost.

Politika prevence závažné havárie

Vedení společnosti Fosfa a.s. v rámci svých podnikatelských aktivit věnuje významnou pozornost oblasti předcházení závažným průmyslovým haváriím v souvislosti s manipulací, přepravou a zpracováním nebezpečných látek na území podniku.

Zavazujeme se:

 • plnit požadavky vyplývajících ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, tyto požadavky jsou vedením společnosti považovány za závazné a jejich plnění je prioritou společnosti,
 • integrovat prevenci závažných havárií do již zavedeného, certifikovaného systému dle požadavků norem ISO,
 • zařadit prevenci závažných průmyslových havárií do již existujících procesů,
 • přímo sledovat zdroje ohrožení, rizika nehod a havárií,
 • poskytovat kompetentním orgánům podrobné informace o nebezpečných látkách, procesech, zařízeních a krocích směřujících ke snížení rizika a následků, dále vhodným způsobem informovat o bezpečnostních opatřeních pro obyvatelstvo žijící v okolí podniku v případě závažné havárie.

Požadavky na bezpečnost jsou integrovány do všech stádií vzniku a technického života zařízení (projekt, konstrukce, provoz). Tím je zaručena průběžná kontrola a trvalé snižování rizika vzniku závažné havárie na všech úrovních řízení a možné dopady na zaměstnance společnosti a obyvatele žijící v blízkém okolí společnosti jsou tak minimální.

Jednotlivé cíle a zásady prevence závažných havárií jsou vymezeny v dokumentu B-BZ-3220-401 Bezpečnostní zpráva. Tyto cíle, včetně stanovených termínů, jsou periodicky kontrolovány a minimálně jedenkrát ročně přezkoumávány v rámci přezkoumání systémů řízení.

Politika hospodaření s energií

V rámci energetické politiky, a s tím spojených požadavků na udržitelnou výrobu, se vedení společnosti Fosfa a.s. zavazuje k tomu, že bude neustále zvyšovat energickou hospodárnost a zlepšovat hospodaření s energií. Implementace energetické politiky je realizována zavedením systému řízení spotřeby energií dle normy ISO 50001 s níže uvedenými body.

Zavazujeme se:

 • zajišťovat vhodnost energetické politiky pro účely organizace,
 • poskytovat rámec pro stanovování a přezkoumávání energetických cílů a cílových hodnot,
 • zajišťovat dostupnost informací a všech zdrojů nezbytných pro dosahování cílů a energetických cílových hodnot,
 • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky ve vztahu k její energetické účinnosti, užití energie a spotřebě energie,
 • podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb, které mají vliv na energetickou hospodárnost,
 • podporovat návrh činností, které zvažují zlepšování energetické hospodárnosti,
 • poskytovat účinné pomoci, informační, finanční a materiální zajištění a školení svých pracovníků k úspěšnému zajištění naplnění energetické politiky,
 • neustále zlepšovat energetickou hospodárnosti a EnMS,
 • přezkoumávat pravidelně energetické účinnosti, úspor a spotřeby energie,
 • pravidelně testovat účinnost systému hospodaření s energií interními audity,
 • plnit všechny aplikované požadavky vztahujících se k energetickým aspektům, ať se jedná o požadavky legislativy nebo požadavky přijaté organizací.

Jsme si vědomi, že trvale vysoké kvality můžeme dosáhnout jen tehdy, pokud budeme pracovat jako jeden tým a budeme dodržovat veškerá pravidla integrovaného systému managementu (IMS). Budeme zajišťovat vysokou úroveň kvality a bezpečnosti svých výrobků a zároveň zajistíme bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práci a budeme chránit životní prostředí.

Pro řízení integrovaného systému managementu si Fosfa a.s. vybrala standardy: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSSC 22000, SEDEX, Ecovadis, Halal HAK standard a Kosher standard.