náhled

Životní prostředí

Odpady

Pokud jde o výrobní odpady, v první řadě se jejich vzniku snažíme předcházet. Optimalizujeme receptury, technologické postupy a doby nájezdů výroby. Na minimalizaci odpadů pracují týmy z výroby, vývoje i oddělení kvality. Naše odpadové hospodářství je pravidelně kontrolováno formou interních i externích auditů a kontrol České inspekce životního prostředí.

Ve Fosfě cíleně zvyšujeme informovanost o správném nakládání s odpady. Dlouhodobě se zapojujeme do vzdělávacího programu „Zodpovědná firma“ společnosti EKO-KOM, která učí firmy, jak správně třídit a likvidovat odpad. Proškolením nových kolegů ale osvěta nekončí – recyklaci a ochranu životního prostředí poctivě trénujeme celý rok.

Ve firmě také zajišťujeme zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. V rámci projektu Zelená firma máme na vrátnici k dispozici sběrný box, který je zárukou efektivní recyklace. Ekologická likvidace elektrospotřebičů je zvlášť důležitá – obsahují totiž i nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium či brómovaný zpomalovač hoření. Snažíme se neplýtvat surovinami a motivovat jeden druhého, abychom nehledali výmluvy a šli příkladem. Pokud máme šanci šetřit životní prostředí, zvýšit povědomí o smyslu třídění odpadů a poskytnout lepší podmínky k recyklaci, rádi to uděláme.

Voda

Víme, že voda je vzácná, a proto usilujeme o co nejmenší spotřebu. Vše je zakotveno v našich vizích – ekologická zodpovědnost s hlubokým respektem k přírodě. Využíváme vodu podzemní ze studen i povrchovou z řeky Dyje. Na snižování spotřeby pracujeme tak, že ji recyklujeme – opakovaně používáme během výroby.

Voda z našich výrobních provozů putuje nejprve na naši dekontaminační stanici. Tam se přečišťuje a vypouští. Kvalita vypouštěné vody je ověřena laboratoří naší a pravidelně i laboratoří nezávislou akreditovanou.

Prevence v oblasti ochrany vod je součástí našeho vzdělávacího systému z ekologie – manipulace s látkami pouze nad havarijními vanami, pravidelné kontroly těsnosti jímek a umístění asanačních souprav pro dané oddělení. Pravidelně investujeme do preventivních opatření, jako jsou například rekonstrukce ochranných van a podlah.

Ovzduší a emise

Jsme si vědomi, že každá zeleň přispívá k obnově kyslíku a že nemusíme všechnu tíhu nechat na plicích planety – lesích. Na náš firemní areál můžeme být hrdí, protože je protkán spoustou nejrůznějších keřů, stromů a trávníků. Od lidí, kteří nás navštíví, často slýcháme, že takové moře flory dlouho v žádné firmě neviděli. K ochraně ovzduší přispíváme i díky recyklaci papíru. Na první pohled možná není zřejmá souvislost, ale využitím 1 tuny sběrového papíru lze ušetřit až 17 stromů. Dobrá motivace udělat pár kroků navíc k modrým kontejnerům, že?

K dlouhodobému cíli naší společnosti patří i trvalé snižování množství produkovaných emisí. Trvale plníme emisní limity stanovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, což potvrzují i výstupy z interních i externích auditů a kontrol České inspekce životního prostředí. Máme rádi výzvy, a proto postupně modernizujeme naše spalovací zařízení jako například kotle na výrobu páry, využíváme kogenerační jednotky či například modernizujeme a optimalizujeme hořáky ve výrobních zařízeních. Z dlouhodobého pohledu se jedná o zásadní milník, kdy do budoucna budeme emise radikálně snižovat a využívat jen ekologicky šetrná zařízení.

Dalším významným krokem v oblasti ochrany ovzduší je využití odpadního tepla z výroben. Investovali jsme do rekonstrukce nejen v provozech, ale i v rámci rozvodů teplé vody. Díky tomu neplýtváme teplem, které dosud unikalo pryč, ale vytápíme jím naše budovy.