náhled

Bezpečnost práce a požární ochrana

Důsledné dodržování všech zákonem stanovených bezpečnostních zásad a preventivních opatření je jednou z našich hlavních priorit. Kvůli maximálnímu zajištění bezpečnosti firmy, jejich zaměstnanců i našeho nejbližšího okolí jsme zřídili i vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů, která je díky pokročilému technickému vybavení a sérii odborných školení schopna okamžitě a efektivně zasáhnout při jakékoliv poruše, havárii či zranění.

Prevence závažných havárií (PZH)

Naše výrobní činnost vyžaduje přítomnost vybraného okruhu chemických látek a směsí, které mohou způsobit průmyslovou havárii a jsou zdrojem rizik. Z tohoto důvodu věnujeme zdrojům rizika náležitou pozornost. Přijali jsme za vlastní filozofii a zásady, jak je uvádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (SEVESO III).

Průmyslové činnosti, označované jako nebezpečné (zdroje rizika), podléhají registraci a jsou na ně aplikovány zvláštní požadavky a opatření. Našim cílem v oblast PZH je:

  • zajistit, aby potenciálně nebezpečné činnosti byly pečlivě udržovány a provozovány kvalifikovaně, tj. s potřebnou zodpovědností a odborným zázemím
  • chránit naše zaměstnance a obyvatele v okolí procesních jednotek před následky průmyslových havárií
  • chránit životní prostředí a majetek v okolí procesních jednotek před následky průmyslových havárií.

Hlavní zásadou PZH ve společnosti Fosfa a.s. je neohrožovat svojí činností životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek z důvodu přítomnosti nebezpečné látky – fosforu bílého (žlutého), následků požáru a zplodin hoření.

Aktualizace bezpečnostní zprávy nám byla schválena v červnu 2017 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.

Integrovaná inspekce PZH

Fosfa jako jedna z mála společností v České republice prochází kontrolou inspektorů bez jediné závady. Tato velká inspekce, která se koná ve Fosfě v posledních zimních dnech je zaměřena na oblast PZH. Inspektoři z České inspekce životního prostředí, Hasičského záchranného sboru, Inspektorátu práce, Krajského úřadu – odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanice a také Policie České republiky kontrolují dodržování zákona č. 224/2015 Sb., a dalších právních požadavků.

Ve Fosfě klademe velký důraz na prevenci. Systém PZH pravidelně zlepšujeme a ověřujeme na základě výcviku a vzdělávání našich zaměstnanců. Na prověření havarijních plánů provádíme pravidelně námětová cvičení za účasti IZS. Jsme připraveni zvládnout všechny mimořádné události bez ohrožení okolního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

V prostředí chemické výroby hraje problematika kompletního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci velmi důležitou roli. Klademe důraz na preventivní opatření, minimalizaci rizik , předcházení nemocím z povolání a pracovním úrazům a posilování právní odpovědnosti všech osob ve vztahu k BOZP. Pro splnění této povinnosti jsme přijali komplexní systém přístupu řízení BOZP. Jsme si plně vědomi, že problematika BOZP je citlivou oblastí, kterou nelze ignorovat, a proto jsme se rozhodli pro zavedení systému řízení bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001.

Požární ochrana

Vzhledem k povaze našeho výrobního programu a v rámci zajištění celkové bezpečnosti máme zřízenou vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů. Hlavním úkolem jednotky je rychle a účinně chránit životy a zdraví zaměstnanců podniku, životní prostředí a zabránit škodám na majetku společnosti.

Dalším úkolem z preventivních důvodů je asistence naší jednotky při všech nebezpečných činnostech z hlediska požární ochrany či životního prostředí, které se provádějí v rámci výrobního programu v areálu podniku.

Naše jednotka spolupracuje s výrobou při nacvičování vzniku možných havárií na technologickém zařízení a na likvidaci následků těchto havárií. Vše se prověřuje námětovými cvičeními a cvičnými poplachy.

Členové naší jednotky také plní náročné a pro výrobní program společnosti nenahraditelné služby, jako například při povodních, kdy pomocí požární techniky zajišťovali náhradní dopravu technologické vody, nezbytnou pro chod výroby.

Naše jednotka má nezastupitelnou roli při prevenci před závažnými haváriemi způsobenými nebezpečnými chemickými látkami, při ochraně životního prostředí, při záchraně osob a majetku společnosti, a je významnou součástí všech zpracovaných opatření, které jsou bezpečnostní zárukou jak pro zaměstnance společnosti, tak pro civilní obyvatelstvo v širokém okolí.