REACH

REACH je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jejího obsahu - registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek.

Fosfa a. s. je plně obeznámena s povinnostmi, které vyplývají z nařízení REACH. Přistupujeme k tomuto nařízení aktivně a provádíme všechna opatření nezbytná k jeho naplnění.  Můžeme ubezpečit naše zákazníky, že všechny námi vyráběné látky jsou řádně předregistrovány a v případě potřeby i zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. Seznam vyráběných chemických látek je průběžně aktualizován.

K 20. 4. 2018 má Fosfa zaregistrováno 8 látek s tonáží nad 1000 t/rok a 5 látek s tonáží 100-1000 t/r. Sesterská společnost Omnisal má zaregistrováno 13 látek.

Zelená továrna
Náš přístup Životní prostředí REACH

Registrační čísla látek dle REACH

látkavzorecCASFosfaOmnisal
Bílý (žlutý) fosfor P4 7723-14-0 01-2119448009-39-0006 -
Kyselina fosforečná H3PO4 7664-38-2 01-2119485924-24-0016 01-2119485924-24-0053
Dihydrogenfosforečnan sodný NaH2PO4 7558-80-7 01-2119489796-13-0006 01-2119489796-13-0000
Hydrogenfosforečnan disodný Na2HPO4 7558-79-4 01-2119489797-11-0007 01-2119489797-11-0000
Fosforečnan trisodný   Na3PO4  7601-54-9 01-2119489800-32-0007 01-2119489800-32-0000
Kyselý pyrofosforečnan sodný  Na2H2P2O7  7758-16-9 01-2119489793-19-0004 01-2119489793-19-0000
Pyrofosforečnan sodný   Na4P2O7  7722-88-5 01-2119489794-17-0002 01-2119489794-17-0000
Tripolyfosforečnan sodný  Na5P3O10  7758-29-4 01-2119430450-54-0005 -
Dihydrogenfosforečnan draselný KH2PO4 7778-77-0 - 01-2119490224-41-0061
Hydrogenfosforečnan didraselný   K2HPO4  7758-11-4 - 01-2119493919-15-0008
Pyrofosforečnan draselný   K4P2O7  7320-34-5 01-2119489369-18-0006 01-2119489769-18-0001
Tripolyfosforečnan draselný   K5P3O10 13845-36-8 01-2119485639-19-0004 01-2119485639-19-0001
Dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4  7722-76-1 - 01-2119488166-29-0081
Hydrogenfosforečnan diamonný (NH4)2HPO4  7783-28-0 - 01-2119490974-22-0068
Fosfornan sodný NaH2PO2.H2O 7681-53-0 - 01-2119452981-33-0007

 

Poznámka: Hexametafosforečnan sodný (CAS 68915-31-1) vyráběný oběma společnostmi je polymer, který má výjimku z registrace. Látka je v souladu s nařízením REACH na základě předregistrace a registrace jejího monomeru, kterým je dihydrogenfosforečnan sodný.

 

Pro implementaci nařízení REACH byla podniknuta řada dalších konkrétních kroků: Bylo provedeno proškolení zaměstnanců o problematice REACH včetně nového evropského nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemikálií (ES 1272/2008), které s nařízením REACH úzce souvisí. Pro nové zaměstnance jsou pravidelně organizována školení.

Pracovníci výrobních provozů jsou obeznámeni s riziky spojenými s chemickými látkami, s nimiž pracují.

Od našich dodavatelů máme bezpečnostní listy všech surovin, které mají nebezpečné vlastnosti.  Také komunikace s našimi zákazníky probíhá v souladu s nařízením REACH a dle jejich konkrétních požadavků.

Bezpečnostní listy vyráběných látek i směsí byly přepracovány do struktury předepsané nařízením EU 2015/830. U látek byly doplněny expoziční scénáře, které shrnují určená užití látek a příslušná opatření pro řízení rizik. Novelizace bezpečnostních listů je trvalý proces, který navazuje na nově získané poznatky o vlastnostech látek nebo směsí.

Podnik se zapojil do činnosti fór pro výměnu informací SIEF jednotlivých látek a je členem příslušných konsorcií pro společnou registraci látek.

Podniková databáze REACH je průběžně doplňována o nové informace o vývoji legislativy a o školicí materiály k výkladu této legislativy. Implementace evropské chemické legislativy je trvale začleněna do environmentální i bezpečnostní politiky společnosti.

 

foto

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace