náhled

REACH

REACH je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jejího obsahu – registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek.

Fosfa a. s. je plně obeznámena s povinnostmi, které vyplývají z nařízení REACH. Přistupujeme k tomuto nařízení aktivně a provádíme všechna opatření nezbytná k jeho naplnění. Můžeme ubezpečit naše zákazníky, že všechny námi vyráběné látky jsou řádně předregistrovány a v případě potřeby i zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. Seznam vyráběných chemických látek je průběžně aktualizován.

K 20. 4. 2018 má Fosfa zaregistrováno 8 látek s tonáží nad 1000 t/rok a 5 látek s tonáží 100-1000 t/r. Sesterská společnost Omnisal má zaregistrováno 13 látek.

Registrační čísla látek dle REACH

látkavzorecCASFosfaOmnisal
Bílý (žlutý) fosforP47723-14-001-2119448009-39-0006
Kyselina fosforečnáH3PO47664-38-201-2119485924-24-001601-2119485924-24-0053
Dihydrogenfosforečnan sodnýNaH2PO47558-80-701-2119489796-13-000601-2119489796-13-0000
Hydrogenfosforečnan disodnýNa2HPO47558-79-401-2119489797-11-000701-2119489797-11-0000
Fosforečnan trisodnýNa3PO47601-54-901-2119489800-32-000701-2119489800-32-0000
Kyselý pyrofosforečnan sodnýNa2H2P2O77758-16-901-2119489793-19-000401-2119489793-19-0000
Pyrofosforečnan sodnýNa4P2O77722-88-501-2119489794-17-000201-2119489794-17-0000
Tripolyfosforečnan sodnýNa5P3O107758-29-401-2119430450-54-0005
Dihydrogenfosforečnan draselnýKH2PO47778-77-001-2119490224-41-0061
Hydrogenfosforečnan didraselný K2HPO47758-11-401-2119493919-15-0008
Pyrofosforečnan draselnýK4P2O77320-34-501-2119489369-18-000601-2119489769-18-0001
Tripolyfosforečnan draselnýK5P3O1013845-36-801-2119485639-19-000401-2119485639-19-0001
Dihydrogenfosforečnan amonnýNH4H2PO47722-76-101-2119488166-29-0081
Hydrogenfosforečnan diamonný(NH4)2HPO47783-28-001-2119490974-22-0068
Fosfornan sodnýNaH2PO2.H2O7681-53-001-2119452981-33-0007

Poznámka: Hexametafosforečnan sodný (CAS 68915-31-1) vyráběný oběma společnostmi je polymer, který má výjimku z registrace. Látka je v souladu s nařízením REACH na základě předregistrace a registrace jejího monomeru, kterým je dihydrogenfosforečnan sodný.

Pro implementaci nařízení REACH byla podniknuta řada dalších konkrétních kroků: Bylo provedeno proškolení zaměstnanců o problematice REACH včetně nového evropského nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemikálií (ES 1272/2008), které s nařízením REACH úzce souvisí. Pro nové zaměstnance jsou pravidelně organizována školení.

Pracovníci výrobních provozů jsou obeznámeni s riziky spojenými s chemickými látkami, s nimiž pracují.

Od našich dodavatelů máme bezpečnostní listy všech surovin, které mají nebezpečné vlastnosti. Také komunikace s našimi zákazníky probíhá v souladu s nařízením REACH a dle jejich konkrétních požadavků.

Bezpečnostní listy vyráběných látek i směsí byly přepracovány do struktury předepsané nařízením EU 2015/830. U látek byly doplněny expoziční scénáře, které shrnují určená užití látek a příslušná opatření pro řízení rizik. Novelizace bezpečnostních listů je trvalý proces, který navazuje na nově získané poznatky o vlastnostech látek nebo směsí.

Podnik se zapojil do činnosti fór pro výměnu informací SIEF jednotlivých látek a je členem příslušných konsorcií pro společnou registraci látek.

Podniková databáze REACH je průběžně doplňována o nové informace o vývoji legislativy a o školicí materiály k výkladu této legislativy. Implementace evropské chemické legislativy je trvale začleněna do environmentální i bezpečnostní politiky společnosti.