náhled

Etický kodex

Etický kodex obsahuje závazná pravidla chování společnosti Fosfa a.s. a jejích zaměstnanců, která převyšují rámec pravidel, stanovených právními předpisy. Smyslem a účelem formulování těchto etických pravidel je zakotvit základní stavební kameny firemní kultury společnosti Fosfa a.s., postavené na vyznávání principů podnikání Tomáše Bati a snaze o rozvoj čestného, ekonomicky zdravého a prosperujícího podnikání za všestranné podpory, poskytované zaměstnancům společnosti.

Soulad se zákony, zásadami poctivého obchodního styku a etickými hodnotami

Společnost Fosfa a.s. vždy přísně dodržuje právní předpisy a zásady poctivého obchodního styku ve všech oblastech své činnosti. Také zaměstnanci Fosfy a.s. se při své práci a jednání s prací souvisejícím vždy řídí právními předpisy a těmito zásadami. Společnost i zaměstnanci dodržují etické hodnoty formulované v tomto kodexu. Zároveň Fosfa a.s. a všichni zaměstnanci v rámci svých kompetencí naplňují při zacházení s osobními údaji nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Vztah společnosti k zaměstnancům

Fosfa si uvědomuje, že nejcennějším a nejzákladnějším stavebním kamenem ve firmě jsou lidé. Zásadní význam pro společnost a její prosperitu má proto silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Krédem Fosfy a.s. je vyznávání baťovských principů a morální integrity. Při výběru nových členů Fosfa týmu je kladen důraz na pozitivní energii, schopnost vzbuzovat energii u druhých, dotahovat věci do cíle, odvahu přijímat nepopulární, ale nutná rozhodnutí, vášeň pro věc, otevřenost a adaptabilitu, disciplinovanost, férovost a především respekt a úctu k lidem. Důležitými ukazateli při hodnocení je i GEMBA kultura (důraz na akci samotnou přímo na pracovištích, ne od kancelářského stolu) a touha po sebevzdělávání. Tyto hodnoty Fosfa a.s. u svých pracovníků všestranně podporuje a rozvíjí. Zaměstnancům jsou poskytovány nadstandardní pracovní podmínky, plně splňující požadavky pracovně právních předpisů a příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce. 

Fosfa a.s. poskytuje svým pracovníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usiluje o jeho trvalé zlepšování. Dodržovány jsou všechny příslušné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o zdravotní péči o zaměstnance. Společnost poskytuje rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouští se jakákoli diskriminace či obtěžování. Zaměstnanci jsou stimulováni k jejich rozvoji nabídkou školení a vzdělávání, které podporují jejich růst a kvalifikaci. Společnost poskytuje zaměstnancům v případě potřeby i možnost bydlení ve svém ubytovacím zařízení. Pro děti zaměstnaných rodičů Společnost provozuje firemní školku.

Spolupráce mezi zaměstnanci a řešení případných nedorozumění

Fosfa a.s. si je vědoma toho, že dobře fungující pracovní vztahy, atmosféra vzájemné spolupráce mezi zaměstnanci a týmový duch jsou základem úspěšného rozvoje a podnikání společnosti. Zaměstnanci při plnění svých pracovních úkolů a v komunikaci se svými kolegy jednají vždy vstřícně. Nikdo ze zaměstnanců neznevažuje své kolegy ani nezkresluje nebo nezatajuje informace, potřebné ke splnění pracovních úkolů. Zaměstnanec nikdy neupřednostňuje vlastní zájmy nebo zájmy třetí osoby před zájmy společnosti a neodmítne bezdůvodně potřebnou součinnost jiným kolegům při plnění jejich pracovních úkolů. Pokud vznikne spor mezi zaměstnanci, hledají řešení se zřetelem na zájmy společnosti a v případě nedosažení shody neprodleně informují své nadřízené, kteří pomohou spornou otázku vyřešit.

Ochrana dobrého jména společnosti

Zaměstnanci jsou povinni vždy, a to i ve svých mimopracovních aktivitách, jednat a vystupovat s vědomím, že reprezentují společnost Fosfa a.s. a jejich jednání, vystupování nebo vyjádření nesmí znevážit či dokonce poškodit dobré jméno zaměstnavatele.

Úloha vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci jdou ostatním zaměstnancům příkladem svými postoji a jednáním a reprezentováním společnosti vždy v souladu a etickými zásadami formulovanými tímto kodexem. Vedoucí zaměstnanci také sledují dodržování těchto zásad u jim podřízených pracovníků a pravidelně hodnotí chování jednotlivých zaměstnanců ve vztahu k hodnotám společnosti.

Obchodní vztahy a hospodářská soutěž

Fosfa a.s. dodržuje pravidla otevřené hospodářské soutěže na každém trhu, na který se svými produkty vstupuje, a jedná tak, aby se nedopustila ani porušení protikartelového (antimonopolního) práva ani nekalé soutěže. Ani jednání zaměstnanců společnosti nesmí vést k porušení uvedených pravidel žádným způsobem. Zaměstnanci zejména nespolupracují nikterak s konkurencí na trhu a neposkytují jiným subjektům informace o společnosti a ani si je s nimi nevyměňují, zejména v otázce nákladů, cenových strategií, nabídek, podmínek prodeje, licenčních vztahů, výběru dodavatelů atd. Zaměstnanci nejednají s jinými subjekty o společném postupu na trhu, zejména při určení cen, rozdělení trhu nebo uplatňování určitých obchodních podmínek či o společném postupu ve výběrových řízeních, ani neužívají jakékoli jiné nezákonné obchodní praktiky, kladoucí překážky svobodné a rovné hospodářské soutěži.

Zákaz nabízení a přijímání výhod

Žádný ze zaměstnanců společnosti nebude přímo ani nepřímo nabízet nebo poskytovat jakýkoli prospěch jiným osobám nebo subjektům, za účelem přimět je jednat v rozporu s jejich povinnostmi a s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost nebo si zajistit jakoukoli jinou nepatřičnou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit společnosti. Žádný ze zaměstnanců také nebude přímo či nepřímo vyžadovat nebo přijímat jakýkoli prospěch, poskytovaný za účelem přimět jej jednat v rozporu se jeho povinnostmi.

Vztahy s politiky, charitativní dary a sponzorování

Společnost Fosfa a.s. neposkytuje příspěvky či jinou podporu, přímo ani nepřímo ve prospěch politických stran, či jednotlivých politiků. Zaměstnanci nesmí poskytovat žádné platby za tímto účelem jménem společnosti ani prostřednictvím jejích prostředků.  Společnost poskytuje pouze takové dary a sponzoring, které neovlivňují vlastní obchodní činnost společnosti a nesměřují k narušení pravidel poctivé hospodářské soutěže. O všech poskytovaných darech a příspěvcích vždy nejprve rozhodne generální ředitel společnosti.

Obchodní tajemství a citlivé informace

Fosfa a.s. chrání svá obchodní tajemství a respektuje obdobná práva jiných subjektů. Zaměstnanci nesmí získávat důvěrné informace jiných stran nedovolenými prostředky a nesmí je bez jejich svolení zpřístupňovat.

Zaměstnanci jsou povinni zachovat v tajnosti citlivé informace, které jim byly sděleny, nebo k nim získali přístup v rámci plnění svých pracovních povinností pro společnost nebo v přímé souvislosti s plněních těchto povinností. Výjimkou jsou případy, kdy byl zaměstnanec této povinnosti zbaven vedením společnosti nebo mu její porušení ukládá kogentně zákon. Za citlivou informaci se považují veškeré neveřejné informace, jejichž zveřejnění, použití, změna, ztráta nebo zničení by mohlo způsobit škodu společnosti nebo jinému subjektu, jehož se týká.

Společnost je vybavena informačními technologiemi a postupy, které obsahují kontrolní a bezpečnostní prvky, zajišťující dostatečnou úroveň ochrany údajů jejích obchodních partnerů a zákazníků.

Přesné a úplné finanční záznamy

Fosfa a.s. v plném rozsahu eviduje všechny své finanční transakce a vede o nich přesné záznamy v účetnictví, v souladu s právními předpisy. Nesprávná nebo podvodná dokumentace či výkazy jsou nezákonné a v rozporu s tímto kodexem. Finanční výkazy společnosti jsou pravidelně přezkoumávány audity. 

Zamezení střetu zájmů

Zaměstnanci se musí vyhýbat situacím, v jejichž rámci by mohlo docházet ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy společnosti. Při jednání s aktuálními a potencionálními zákazníky, dodavateli, konkurenty, případně i státními orgány musí zaměstnanci vystupovat v nejlepším zájmu společnosti, bez ohledu na své osobní výhody.

Každý zaměstnanec musí bezodkladně informovat svého nadřízeného o jakékoli situaci, při níž by mohlo dojít nebo došlo ke konfliktu zájmů.

Ochrana a užívání majetku společnosti

Zaměstnanci dbají na ochranu hmotného i nehmotného majetku společnosti a na jeho efektivní využívání. Každý zaměstnanec je povinen oznámit svému nadřízenému jakékoliv podezření na neoprávněné užívání nebo odcizení čehokoli z majetku společnosti.

Povinnost zaměstnance chránit majetek společnosti se vztahuje také na informace a nehmotná aktiva, zejména práva duševního vlastnictví, jako ochranné známky, patenty, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, užitné vzory aj., dále také na know how, obchodní plány a strategie, databáze informací a další. Neoprávněné užití takových informací a nehmotných aktiv je nejen závažným porušením pracovních pravidel, ale může vést k i právním postihům.

Péče o životní prostředí

Společnost dodržuje všechny právní předpisy na ochranu životního prostředí. Společnosti je vlastní hluboký respekt k přírodě a úcta k životnímu prostředí. Fosfa a.s. vyvinula unikátní řady výrobků, šetrných k životnímu prostředí Feel Eco.

Společnost při všech svých činnostech, včetně vývoje, plánování, výroby, prodeje a nakládání s výrobky, bere v úvahu zájmy ochrany přírody. Společnost vlastní certifikát dle ČSN EN ISO 14001, kterým dokládá zavedení a neustále zlepšování systému environmentálního managementu. Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí. Zaměstnanci společnosti se vhodným způsobem zapojují do procesu environmentálního řízení.