náhled

Whistleblowing

Informace o vnitřním oznamovacím systému zaměstnavatele a možnosti využít oznámení přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR o podezření na spáchání možných protiprávných činů (trestných činů, přestupků a dalšího protiprávního jednání), o nichž se oznamovatelé dozvěděli v souvislosti s výkonem své práce nebo obdobné činnosti a informace o ochraně takových oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém společnosti Fosfa a.s. pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém Vám umožňuje podat oznámení o jednání nebo situacích, ke kterým došlo ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů společnosti Fosfa a.s. a u nichž se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy, a tedy mohlo by se dle Vašeho mínění jednat o trestný čin nebo přestupek. Vámi učiněná oznámení podaná prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení Vaší identity. Lze podat i anonymní oznámení. Vaše oznámení obdrží pověřená fyzická osoba. Naše společnost vybrala jako pověřence osobu, která není zaměstnancem naší společnosti, má právní vzdělání, je si vědoma důležitosti vážného a pečlivého posouzení každého oznámení a náležitého nestranného postupu v souladu s právními předpisy při dodržení stanovených podmínek mlčenlivosti. Pro efektivnější prošetření Vás ale žádáme o uvedení Vašeho skutečného jména a pracovní pozice. Zaručujeme Vám však maximální diskrétnost po celou dobu řešení Vašeho oznámení.

Smyslem právní úpravy je zajistit oznamovatelům (Vám) ochranu před jakýmikoli odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, nadřízených osob apod. a tímto oznamovatele motivovat k tomu, aby se nebáli upozorňovat na jednání, která mohou mít znaky jednání protiprávního, a tím pomáhat formovat čestnou a odpovědnou společnost.

Kdo může využít vnitřní oznamovací systém?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro osoby, jejichž činnost pro Fosfa a.s.  je vykonávaná v souvislosti s výkonem:

– zaměstnání,

– samostatné výdělečné činnosti,

– práv spojených s členstvím v právnické osobě,

– funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván,

– dobrovolnické činnosti,

– odborné praxe a stáže, nebo

– práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění. Prací se rozumí i ucházení se o práci nebo jiná obdobná činnost.

Pro jiné osoby než výše vedené, je užití vnitřního oznamovacího systému vyloučeno.

Vaše oznámení

Ve formuláři pro podání oznámení vyplňte co největší počet polí. Je důležité, abyste se před odesláním oznámení seznámili s interními pravidly pro zpracování osobních údajů a porozuměli jim. Žádné osobní údaje, které nejsou pro oznámení relevantní, neuvádějte.

Co lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit?

Oznamovat lze nejen již uskutečněné protiprávní jednání, ale i skutečnosti nasvědčující tomu, že má teprve dojít ke spáchání takového jednání (hrozící či připravované protiprávní jednání). Tento vnitřní oznamovací systém je určený pro oznamování případů, které představují:

– trestný čin,

– přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, a

– jednání, které porušuje právní předpis EU ve vybraných oblastech.

Bližší informace o vybraných oblastech jsou dostupné níže.

Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení představuje přestupek a mohou z něj být vyvozeny důsledky v pracovní rovině nebo požadována náhrada škody.

Na vědomě nepravdivé oznámení se nevztahuje zákonná ochrana.

Bližší informace zde:

Postup zpracování oznámení

Pověřená osoba za společnost Fosfa a.s. provede počáteční posouzení Vašeho oznámení, aby určila, zda jde o oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů „). V případě, že jde o oznámení ve smyslu zákona, dále se posuzuje, zda jsou v něm uvedeny skutečnosti, na jejichž základě je možné oznámení považovat za důvodné a zda oznámená situace nebo událost vyžaduje přijetí nápravných opatření. O přijetí oznámení budete informováni do sedmi dnů. Každému oznámení bude přiděleno jedinečné číslo případu. Při odeslání oznámení obdržíte ověřovací kód. Pomocí ověřovacího kódu můžete zaslat další informace k případu, komunikovat s příslušnou osobou nebo sledovat postup vyřizování případu. Do třiceti dnů Vám pak bude sděleno, jak bylo Vaše oznámení vyřízeno. V případech složitých může být tato lhůta prodloužna až o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát za sebou. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení budete informováni před jejím uplynutím. Budete také informováni , pokud na základě Vašeho oznámení budou přijata jakákoliv nápravná opatření. Vaše totožnost nebude sdělena třetí osobě bez Vašeho souhlasu. V případech, kdy to vyžadují právní předpisy však Vaši totožnost musíme sdělit orgánům veřejné moci. O takovém postupu Vás budeme předem informovat.

V případě, že by při prověřování oznámení došla pověřená osoba k závěru, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, budete o tom rovněž vyrozuměni.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které obsahuje Vaše oznámení, budou zpracovávány v souladu právními předpisy a na jejich základě vypracovanými pravidly pro ochranu osobních údajů společnosti Fosfa a.s., a to za účelem plnění povinností naší společnosti na základě zákona o ochraně oznamovatelů po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Stejně tak budou zpracovány další osobní údaje, pokud to bude potřeba pro posouzení důvodnosti Vašeho oznámení nebo pro přijetí opatření na základě Vašeho oznámení. Prosíme, neuvádějte do svého oznámení osobní údaje, které nejsou pro obsah oznámení důležité.

Externí oznamování

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného níže. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.

Externí systém  – odkaz zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřená osoba

Příslušnou pověřenou osobou za  společnost Fosfa a.s.  je:

JUDr. Jakub Chytil

Podání oznámení přes:

Telefonicky

+ 420 724 164 651

Emailem

 jchytil@akjakubchytil.cz

Poštou

Zásilkou odeslanou na adresu:

JUDr. Jakub Chytil

Rybná 678/9

110 00 Praha 1 Staré Město

Osobně

Osobně je možné na žádost oznamovatele přijmout oznámení po předchozí domluvě s pověřenou osobou na adrese Rybná 678/9, Praha