Prohlášení – email společnosti Fosfa a.s.

Plné znění prohlášení, které je automaticky přidáváno ke každému emailu odeslanému ze společnosti Fosfa a.s.

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento email omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu včetně příloh i jeho případné kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněn tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel emailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu emailu.

V případě, že je tento email součástí obchodního jednání:

  • vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení tohoto důvodu, 
  • a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout, odesílatel tohoto emailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou,
  • trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejich náležitostech,
  • odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo je jejich existence adresátovi či osobě jim zastoupené známa.