Voda

Ve škole jsme se o vodě učili nejprve v prvouce a následně v přírodovědě, chemii: Voda, sumárním vzorcem H2O, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Společně se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na naší planetě. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném jako led a sníh, v kapalném jako voda a v plynném jako vodní pára.

Víme, že voda je vzácná a proto usilujeme o co nejmenší spotřebu.  Vše je zakotveno v našich vizích - ekologická zodpovědnost s hlubokým respektem k přírodě. Využíváme vodu podzemní ze studen i povrchovou z řeky Dyje. Na snižování spotřeby pracujeme tak, že ji recyklujeme - opakovaně používáme během výroby.

Málokdo si uvědomuje, že průzračná voda není na všech místech samozřejmostí. Určitě by i vám chybělo koupání v letních měsících u přehrady, rybníku či chytání ryb v řece. Veškerá voda, která opouští hranice našeho areálu, putuje nejprve na naši dekontaminační stanici. Tam se přečišťuje a vypouští teprve ve chvíli, kdy je její kvalita ověřena laboratoří naší a pravidelně i laboratoří nezávislou akreditovanou.

Prevence v oblasti ochrany vod je součástí našeho vzdělávacího systému z ekologie - manipulace s látkami pouze nad havarijními vanami, pravidelné kontroly těsnosti jímek a umístění sanačních souprav pro dané oddělení. V uplynulých letech jsme rovněž investovali do preventivních opatření, jako jsou například rekonstrukce ochranných van a podlah.

Množství odpadní vody

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic