Odpady

O tom, že otázka odpadů a recyklace je pro nás velmi významná, svědčí zapojení naší firmy do osvětového programu společnosti EKO-KOM „Zodpovědná firma“. Týká se zlepšení podmínek třídění odpadů a zvýšení informovanosti v oblasti správného nakládání s odpady. Školíme nejen všechny nové spolupracovníky, ale v rámci celého roku se cvičíme v oblasti recyklace a dalších oblastech ochrany životního prostředí. Snažíme se neplýtvat surovinami, které se přitom dají recyklovat a využít na další výrobky, se kterými se potkáváme každý den. Možná si to ani neuvědomujeme, ale většina pro nás běžných věcí v našem okolí je vyrobená právě z recyklovaných materiálů, ať už se jedná třeba o noviny, časopisy, skleničky, PET lahve nebo papír.

Naše společnost se rovněž připojila do projektu Zelená firma a umožňuje nám zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Vysloužilé elektrospotřebiče a baterie můžeme jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na osobní vrátnici.Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Samozřejmě kdo třídit nechce, ten si výmluvu vždy najde. Naše firma si ale výmluvy nehledá. Pokud máme šanci šetřit životní prostředí, zvýšit povědomí o smyslu třídění odpadů a poskytnout lepší podmínky ke třídění odpadů, rádi to uděláme. Pokud navíc budeme motivovat ty, co odpad doposud netřídili, bude mít smysl našeho snažení o to větší význam.

Řešení příčin vzniku výrobních odpadů je pro naši firmu prioritou. Na projektu pracují týmy z výroby, vývoje a kvality. Optimalizujeme receptury, technologické postupy a doby nájezdů výroby. Největší podíl na celkové produkci odpadů má dekontaminační kal, který vzniká během procesu čištění vod především z vrtů v okolí starých ekologických zátěží.

Plnění platné legislativy a povolení od Krajského úřadu JMK je pro nás standardem a je pravidelně kontrolováno formou interních i externích auditů a kontrol České inspekce životního prostředí.

Produkce odpadů graf
Zodpovědná firma osvědčení
Zelená firma certifikát
Hra, na které si ověříme, zda správně třídíme odpady
Trénink spolupracovníků v třídění odpadu
Třídění odpadu
Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic