REACH

Co je REACH?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals = REACH) přijaté 18.12.2006 je právně závaznou podobou zásad evropské chemické politiky vyhlášených v tzv. Bílé knize již v roce 2001. Nařízení vstoupilo v platnost dne 1.7.2007 a postupné zavedení jeho jednotlivých ustanovení je časově rozvrženo až do roku 2018.

Hlavním cílem nařízení je ochrana zdraví spotřebitelů a ochrana životního prostředí zavedením maximálně možné kontroly rizik spojených s výrobou, manipulací a obchodem s chemickými látkami a přípravky po celou dobu jejich využívání. Nařízení počítá i s případným omezením až  zákazem látek velmi nebezpečných.

Prostředkem k dosažení těchto cílů je nové shrnutí všech fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností obchodovaných chemikálií a podrobné posouzení všech rizik spojených s jejich výrobou a užíváním, včetně návrhů na bezpečné řízení těchto rizik. Všechny tyto údaje, tzv. registrační data, je nutno předložit Evropské chemické agentuře v Helsinkách (ECHA), která provádí registraci chemických látek a zahajuje řízení o povolení, omezení, případně zákazu látek jejichž údaje vzbuzující vážné obavy. Takovéto řízení se naštěstí netýká žádného z výrobků akciové společnosti Fosfa..

Povinnost zjistit registrační data je uložena výrobcům látek nebo jejich dovozcům do Unie. Bez splnění této povinnosti nebude obchodování s danou látkou přípustné.  Článek 5 nařízení REACH doslova říká „No data, no market“. Registrují se jen látky, směsi (přípravky) se neregistrují.

Registrace chemických látek byla zahájena v červnu 2008 a závazné termíny pro předložení registračních žádostí jsou rozvrženy do 11 let v závislosti na vyráběném objemu látky a její nebezpečnosti.

Aktivní přístup akciové společnosti Fosfa k nařízení REACH

Akciová společnost Fosfa je plně obeznámena s povinnostmi vyplývajícími z nařízení REACH a provádí všechna nezbytná opatření k jeho naplnění.  

Seznam vyráběných chemických látek je průběžně aktualizován a můžeme ubezpečit naše zákazníky, že všechny námi vyráběné látky jsou řádně předregistrovány a postupně jsou v příslušných termínech dle nařízení REACH registrovány. K 31.5.2013 má Fosfa zaregistrováno 7 látek s tonáží nad 1000 t/rok a 6 látek s tonáží 100-1000 t/r. Sesterská společnost Omnisal má zaregistrováno 10 látek.

Registrační čísla látek dle REACH 
látka vzorec CAS Fosfa   Omnisal
Žlutý (bílý) fosfor  P4  7723-14-0 01-2119448009-39-0006  -
Kyselina fosforečná     H3PO4  7664-38-2 01-2119485924-24-0016  -
Dihydrogenfosforečnan sodný   NaH2PO4  7558-80-7 01-2119489796-13-0006 01-2119489796-13-0000
Hydrogenfosforečnan disodný   Na2HPO4  7558-79-4 01-2119489797-11-0007 01-2119489797-11-0000
Fosforečnan trisodný   Na3PO4  7601-54-9 01-2119489800-32-0007 01-2119489800-32-0000
Kyselý pyrofosfát sodný  Na2H2P2O7  7758-16-9 01-2119489793-19-0004 01-2119489793-19-0000
Normální pyrofosfát sodný   Na4P2O7  7722-88-5 01-2119489794-17-0002 01-2119489794-17-0000
Tripolyfosfát sodný  Na5P3O10  7758-29-4 01-2119430450-54-0005 -
Hydrogenfosfát didraselný   K2HPO4  7758-11-4                    - 01-2119493919-15-0008
Pyrofosfát draselný   K4P2O7  7320-34-5 01-2119489369-18-0006 01-2119489769-18-0001
Tripolyfosfát draselný   K5P3O10 13845-36-8 01-2119485639-19-0004 01-2119485639-19-0001
Dihydrogenfosforečnan hlinitý  Al(H2PO4)3 13530-50-2 01-2119490078-32-0010 -
Monoamoniumfosfát NH4H2PO4  7722-76-1  - 01-2119488166-29-0081
Diamoniumfosfát (NH4)2HPO4  7783-28-0  - 01-2119490974-22-0068
Sádrovec   CaSO4  7778-18-9 01-2119444918-26-0283  -
Alkylbenzensulfonan sodný   R-SO3Na 68411-30-3 01-2119489428-22-0049 -

Poznámka: Hexametafosfát sodný (CAS 68915-31-1), vyráběný oběma společnostmi, je polymer, který má výjimku z registrace. Látka je v souladu s nařízením REACH na základě předregistrace a registratace jejího monoméru, kterým je dihydrogenfosforečnan sodný.

Pro implementaci nařízení REACH byla podniknuta řada dalších konkrétních kroků:

Bylo provedeno proškolení zaměstnanců o problematice REACH včetně nového evropského nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemikálií (ES 1272/2008), které s nařízením REACH úzce souvisí. Pro nové zaměstnance jsou pravidelně organizována doškolení.

Pracovníci výrobních provozů jsou obeznámeni s riziky spojenými s chemickými látkami, s nimiž pracují.

Od našich dodavatelů máme bezpečnostní listy všech surovin, které mají nebezpečné vlastnosti.  Také komunikace s našimi zákazníky probíhá v souladu s nařízením REACH a dle jejich konkrétních požadavků.

Bezpečnostní listy vyráběných látek i směsí byly přepracovány do struktury předepsané nařízením EU 453/2010. U látek byly doplněny expoziční scénáře, které shrnují určená užití látek a příslušná opatření pro řízení rizik.  Novelizace bezpečnostních listů je trvalý proces, který navazuje na nově získané poznatky o vlastnostech látek nebo směsí.

Byla shromážděna dostupná data všech vyráběných látek a meziproduktů potřebná pro registraci.

Podnik se zapojil do činnosti fór pro výměnu informací SIEF jednotlivých látek a je členem příslušných konsorcií pro společnou registraci látek. 

Podniková databáze REACH je průběžně doplňována o nové informace o vývoji legislativy a o školicí materiály k výkladu této legislativy.

 

Případné další odborné dotazy týkající se problematiky REACH Vám zodpoví koordinátor REACH:  Daniel Hájek, tf.: 510 306 270, reach@fosfa.cz

 

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic