ZIPFES

ZIPFES strategický kompas

Strategický model ZIPFES byl vytvořen patronem Fosfa univerzity, profesorem Milanem Zeleným. Vychází z jeho modelu Z-I-P-F, který představuje čtyři klíčové dimenze v životě podniku, tedy Zákazníka, Inovace, Produkt a Finance. Jádrem tohoto modelu je, že firma usiluje o inovační užívání zdrojů podniku k uspokojování zákazníka za účelem vydělávání peněz. Všechny čtyři dimenze tedy mají být provázány do sebeprodukujícího cyklu. Jelikož podnik neexistuje ve vzduchoprázdnu a musí brát ohledy i na své okolí, byly tyto čtyři dimenze doplněny o ekologickou a společenskou odpovědnost (dimenze E a S), která v případě Fosfy představuje 0% nakupované energie, 0% odpadů, 0% vody z vnějších zdrojů, žádné úrazy a havárie, jen ekologické produkty a zapojování se do sociálních projektů. Firma tedy má být zodpovědná při svém chování k přírodě a nezapomínat na svou roli ve společnosti. Kombinace těchto dimenzí dala vzniknout strategickému modelu ZIPFES.

ZIPFES je stavebním kamenem strategie Fosfy. Představuje soustavu řízení celého podniku. Za těmito písmeny nehledáme jeden prostý proces, ale můžeme za nimi vidět bohatou škálu nejrůznějších procesů. Život Fosfy je provázán s těmito jednotlivými dimenzemi, jsou na ně navázány strategické cíle podniku, i cíle jednotlivých týmů. Pochopitelně i teorie a praxe v rámci Fosfa univerzity je tvořena tímto strategickým modelem. Tento model produkuje firmu jako systém, zaměstnanci díky němu dodržují jednu filozofii a práce probíhá plynule a konstantně. 

Profesor Zelený vidí fungující firmu jako živý organismus a takováto firma je pak schopná řídit sama sebe. Jako zářný příklad uvádí firmu Baťa. Aby firma byla takto systémová, musí mít jako celek jednotnou strategii. Podnik jako organismus splyne s dynamikou svého prostředí.  Podnik staví na svých zaměstnancích, a proto před zavedením podnikového modelu ZIPF je třeba vybudovat osobnostní model ZIPF (dimenze jsou Znalostní, Interní, Podnikové a Finanční). Stejně jako v modelu podnikovém, musí být i v osobnostním modelu dimenze vyváženy a provázány. Znalosti jsou uplatněny k tvorbě interních dimenzí (osobnost, chování, profesnost), ale také k vytváření externích a podnikových dimenzí (rodiny, partneři, spolupracovníci, podnik a jeho okolí). A plyne z ní i dimenze finanční, tedy vydělávání a utrácení peněz na osobní i podnikové úrovni. Takovýto proces je cyklický a nemá konečný stav. Osobnostní model a podnikový model musejí probíhat souběžně. Podnikový model poté v podstatě zachycuje tok finančního kapitálu v podniku.  Jak již bylo zmíněno výše, jeho dimenze jsou odlišné od osobnostního modelu. Jedná se o Zákazníka (externího i interního), Inovace (změny v produktech a procesech, které přidávají hodnotu), Procesy (k uspokojování zákazníka) a Finance (míra úspěchu všech předchozích dimenzí).  Základem strategie ZIPF je dle profesora Zeleného nejprve pracovat na sobě, poté na spolupracovnících, a tím pádem i na prostředí ve firmě a konečně také na zákaznících a globálním prostředí. 

V minulosti převládalo na Fosfa univerzitě zaměření na samotný produkt, tedy z hlediska fází podniku byla ve fázi první. Nyní je již zaměření na celý proces a nastává posun do fáze druhé. 

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic