Minulost

Dosavadní systém vzdělávání byl rozdělen do dvou hlavních specifických výukových programů, určených následujícím skupinám studentů:

Kaprálové:

Zaměřovali se zejména na operativní management i na základy řízení podniků a lidí. V rámci programu zdokonalovali své dovednosti v oblastech vedení týmů, týmové práce či motivace zaměstnanců.  Pod vedením našich lektorů se učili vést workshopy, zlepšili své prezentační dovednosti  a osvojili si systémové řešení problémů. Rovněž se zabývali kořenovými příčinami plýtvání a nástroji na jeho odstranění. Nedílnou součástí bylo i studium zacílené na významné metody 5S či TPM. 

 

Experti:

Specializovali se na 4 - fázovou metodu řešení problému či pochopení procesu při identifikaci plýtvání na pracovišti. Podobně jako Kaprálové si osvojili základní metodu štíhlé výroby, kterou představuje 5S. Experti si také prohloubili povědomí o standardizaci a způsobu tvoření standardů. Současně se věnovali své emoční inteligenci a vylepšili si komunikační dovednosti.

 

Jak Kaprálové, tak i Experti si osvojili metodiku PDCA, respektive SDCA. PDCA souvisí s procesy, s jejich zlepšováním. Je zkratkou čtyř anglických slov. Plan, Do, Check a Act. První část představuje návrh zlepšení procesu, druhá část realizaci tohoto zlepšení, třetí část ověření účinnosti daného opatření a konečně část čtvrtá ukotvení daného řešení standardizací. SDCA má podobnou skladbu jako PDCA s tím rozdílem, že slovo Plan je nahrazeno slovem Standard. Standard tedy představuje navržení standardu, Do jeho vytvoření a nastavení, Check kontrolu účinnosti a Act uvedení standardu v život a jeho rozšíření. Kombinace PDCA a SDCA je označována jako Osmičková strategie a představuje základní nástroj, jak systematicky zlepšovat a stabilizovat procesy.

Plakát Fosfa univerzity 1Plakát Fosfa univerzity 2

Mentoring

Po celou dobu studia byli studentům nápomocni mentoři z řad zkušenějších kolegů přímo z praxe. Svým koučováním, předáváním znalostí a usměrňováním aktivit pomocí pravidelných schůzek cíleně směřovali k neustálému rozvoji studentů při zpracování dílčích projektů a pochopení učiva Fosfa univerzity.
Mezi mentory se řadí absolventi Fosfa univerzity, kteří vytvořili projekty, u nichž byla také ověřena účinnost. Takto nabyté zkušenosti poté mohou mentorováním předávat stávajícím studentům, aby se tito mohli úspěšně vydat v jejich stopách. Pro funkci mentora není nutné absolvovat studium na univerzitě. Hlavním předpokladem je, aby mentor byl odborníkem v procesu, který se rozhodl student v rámci svého studia řešit nebo o který se hlouběji zajímá.
 

Průběh a ukončení studia

 

Výuka Kaprálů i Expertů byla rozdělena do dvou dnů připadajících na pátek a sobotu v každém z kalendářních měsíců během standardního školního roku. Celé studium bylo poté zakončeno závěrečnou prezentací a obhajobou vlastního projektu, na kterém během celé doby studia studenti pracovali.

V rámci prezentací studenti, dle předem daného harmonogramu, představili projekty, na nichž po dobu svého studia pracovali a byli výstupem z jejich studia. Ověřili si, zda si zdárně aplikovali prezentační dovednosti a zda dokázali naučené nástroje pro řešení problému, nalezení plýtvání apod. úspěšně použít při realizaci projektů. Závěrečným prezentacím přihlíželi nejen ostatní studenti, mentoři a nadřízení, ale také členové nejvyššího vedení společnosti, včetně generálního ředitele. Tato skutečnost jen zvýrazňuje důležitost, kterou vedení společnosti přikládá studiu na Fosfa univerzitě a projektům, které se v rámci studia dělají. 

 

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic