Bezpečnost práce a požární ochrana

Důsledné dodržování všech zákonem stanovených bezpečnostních zásad a preventivních opatření je jednou z našich hlavních priorit. Kvůli maximálnímu zajištění bezpečnosti firmy, jejích zaměstnanců i našeho nejbližšího okolí jsme zřídili i vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů, která je díky pokročilému technickému vybavení a sérii odborných školení schopna okamžitě a efektivně zasáhnout při jakékoliv poruše, havárii či zranění.

 

Prevence závažné havárie
Bezpečnost práce
Požární ochrana

Prevence závažné havárie (PZH)

Prohlášení k politice prevence závažné havárie

Naše výrobní činnost vyžaduje přítomnost vybraného okruhu chemických látek a přípravků, které mohou způsobit průmyslovou havárii a jsou zdrojem rizik. Z tohoto důvodu věnujeme zdrojům rizika náležitou pozornost. Přijali jsme za vlastní filozofii a zásady, jak je uvádí předpis SEVESO I a prohlubuje SEVESO II.
Průmyslové činnosti, označované jako nebezpečné (zdroje rizika), podléhají registraci a jsou na ně aplikovány zvláštní požadavky a opatření. Našim cílem v oblasti prevence průmyslových havárií je:

  • zajistit, aby potenciálně nebezpečné činnosti byly pečlivě udržovány a provozovány kvalifikovaně, tj. s potřebnou zodpovědností a odborným zázemím
  • chránit naše zaměstnance a obyvatele v okolí procesních jednotek před následky průmyslových havárií
  • chránit životní prostředí a majetek v okolí procesních jednotek před následky průmyslových havárií.

V rámci našich podnikatelských aktivit věnujeme významnou pozornost oblasti předcházení závažným průmyslovým haváriím v souvislosti s manipulací, přepravou a zpracováním nebezpečných látek a přípravků na území podniku.

V lednu 2007 nám byla schválena Krajským úřadem odboru životního prostředí Brno Bezpečnostní zpráva a Vnitřní havarijní plány. Na prověření havarijních plánů a prevence závažné havárie jsou prováděna  námětová cvičení za účasti jednotek Jihomoravského kraje. Jedno z těchto cvičení bylo FOSFA 2011:

 

Námětové cvičení „FOSFA 2011“ proběhlo v prvním červnovém dnu a zúčastnilo se celkem 33 záchranných jednotek z celého Jihomoravského kraje. Jsme hrdí na to, že můžeme psát o úspěchu této důležité a velmi významné akce. Cvičení prokázalo skvělé zabezpečení a stoprocentní připravenost Fosfy akciové společnosti profesionálně zvládnout krizovou situaci prostřednictvím koordinace všech záchranných složek.

Na tomto cvičení nám bylo ctí uvítat hejtmana Jihomoravského kraje pana JUDr. Michala Haška a starostu Břeclavi pana MUDr. Oldřicha Ryšavého, a zároveň jim při této příležitosti položit otázku:

 

Myslíte si, že Fosfa je dobře připravena na případnou chemickou havárii?

Michal Hašek: „Musím říct, že se ukázalo, jak dobrým způsobem má společnost Fosfa zorganizovaná mimořádná opatření.“

Oldřich Ryšavý: „Ze cvičení odcházím s naprostým klidem, ukázalo se, že tato společnost je dobře zabezpečena a rizika, o kterých se občas v Břeclavi mluví, jsou profesionálně ošetřena.“

 

Inspekce prevence před závažnými haváriemi

Fosfa jako jedna z mála společností v České republice prochází kontrolou inspektorů bez jediné závady. Tato velká inspekce, která se koná ve Fosfě v posledních zimních dnech je zaměřena na prevenci před závažnými haváriemi. Inspektoři z České inspekce životního

prostředí, Hasičského záchranného sboru, Inspektorátu práce, Krajského úřadu životního prostředí, Krajské hygienické stanice a Policie České republiky kontrolují dodržování zákona 59/2006 Sb. a dalších legislativních požadavků. Výborný výsledek jsme obhájili již potřetí a našim cílem je tento stav nejenom udržet v dalších letech, ale také se nadále zlepšovat.

Ve Fosfě klademe velký důraz na prevenci. Systém prevence závažné havárie pravidelně zlepšujeme a ověřujeme na základě výcviku a vzdělávání našich zaměstnanců. Jsme připraveni zvládnout všechny nehody bez ohrožení okolního prostředí.

 

Bezpečnost práce

Prohlášení k politice BOZP

V prostředí chemické výroby hraje problematika kompletního zajištění bezpečnosti a zdraví při práci velmi důležitou roli. Klademe důraz na preferování preventivních opatření, minimalizování ohrožení všech aktérů pracovního procesu škodlivinami při práci, předcházení nemocím z povolání a pracovním úrazům a posilování právní odpovědnosti všech osob ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro splnění této povinnosti jsme přijali komplexní systém přístupu řízení BOZP. Jsme si plně vědomi, že problematika BOZP je citlivou oblastí, kterou nelze ignorovat, a proto jsme se rozhodli pro zavedení systému řízení bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Počet úrazů delších než 3 pracovní dny za rok

Graf pracovních úrazů

 

ISO 18001

 

Požární ochrana

Vzhledem k povaze našeho výrobního programu a v rámci zajištění celkové bezpečnosti máme zřízenu vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů. Hlavním úkolem jednotky je rychle a účinně chránit životy a zdraví zaměstnanců podniku a zabránit škodám na majetku společnosti.

Dalším úkolem z preventivních důvodů je asistence naší jednotky při všech nebezpečných činnostech z hlediska požární ochrany či životního prostředí, které se provádějí v rámci výrobního programu v areálu podniku.

Naše jednotka spolupracuje s výrobou při nacvičování vzniku možných havárií na technologickém zařízení a na likvidaci následků těchto havárií. Vše se prověřuje námětovými cvičeními a cvičnými poplachy.

Členové naší jednotky také plní náročné a pro výrobní program akciové společnosti nenahraditelné služby, jako například při povodních, kdy pomocí požární techniky zajišťovali náhradní dopravu technologické vody, nezbytnou pro chod výroby.

Naše jednotka má nezastupitelnou roli při prevenci před závažnými haváriemi způsobenými nebezpečnými chemickými látkami, při ochraně životního prostředí, při záchraně osob a majetku společnosti, a je významnou součástí všech zpracovaných opatření, které jsou bezpečnostní zárukou jak pro zaměstnance akciové společnosti, tak pro civilní obyvatelstvo v širokém okolí.

Tým požární ochrany Fosfa a. s.

 

Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Tým požární ochrany Fosfa a. s.
Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic